Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
  TDK-Lambda 한국대리점  
 


Programmable Power Supply

System power supply

(전압 / 전류 가변파워) 
ZUP series  
제품이미지 시리즈 입력
전압범위
모델명 전압
가변범위
전류
가변범위
제품사양 데이터시트
ZUP
200W
Single-phase
100/200VAC
  ZUP6-33
  ZUP10-20
  ZUP20-10
  ZUP36-6
  ZUP60-3.5
  ZUP80-2.5
  ZUP120-1.8
  0~6V
  0~10V
  0~20V
  0~36V
  0~60V
  0~80V
  0~120V
  0~33A
  0~20A
  0~10A
  0~6A
  0~3.5A
  0~2.5A
  0~1.8A
• Programmable power supply
• Built-in RS232C & RS485 interface
• High 3U
• Warranty : 3years
• Saffety : CE, UL
• Size : 70 x 124 x 350

ZUP
ZUP
400W
Single-phase
100/200VAC
  ZUP6-66
  ZUP10-40
  ZUP20-20
  ZUP36-12
  ZUP60-7
  ZUP80-5
  ZUP120-3.6
  0~6V
  0~10V
  0~20V
  0~36V
  0~60V
  0~80V
  0~120V
  0~66A
  0~40A
  0~20A
  0~12A
  0~7A
  0~5A
  0~3.6A
• Programmable power supply
• Built-in RS232C & RS485 interface
• High 3U
• Warranty : 3years
• Saffety : CE, UL
• Size : 70 x 124 x 350
ZUP
800W
Single-phase
100/200VAC
  ZUP6-132
  ZUP10-80
  ZUP20-40
  ZUP36-24
  ZUP60-14
  0~6V
  0~10V
  0~20V
  0~36V
  0~60V
  0~132A
  0~80A
  0~40A
  0~24A
  0~14A
• Programmable power supply
• Built-in RS232C & RS485 interface
• High 3U
• Warranty : 3years
• Saffety : CE, UL
• Size : 140 x 124 x 350
ZUP
option
-
  ZUP/L
-
-
• ZUP 뒷편에 있는 단자를
전면으로 배치할수 있는
옵션입니다.
• ZUP 제품 구매시 "L"옵션으로
제품구매시 함께 주문 가능합니다.
(주문예 : ZUP20-10/L)

ZUP option
ZUP
option
19"Rack
  ZUP/NL100
-
-
• ZUP 제품을 19" Rack 형태로
배치하기 위한 옵션입니다.
• 제품의 높이는 3U 입니다.
• ZUP200W, 400W는 총 6개,
ZUP800W 는 3개를 넣을 수 있습니다.
ZUP
option
Blank
Panel
  ZUP/NL101
-
-
• ZUP 제품을 ZUP/NL100 19" RACK 장착시
빈 공간을 막기위한 옵션입니다.
ZUP
option
combination
housing
  ZUP/NL200

-

-
• ZUP200w, 400w 제품기준,
2개를 넣고 이동 가능한 캐리어 입니다.
• 제품의 높이는 3U 입니다.
• ZUP200W, 400W제품
총2개 까지 넣을수 있습니다.
 
Z Plus series  
제품이미지 시리즈 입력
전압범위
모델명 전압
가변범위
전류
가변범위
제품사양 데이터시트
Z Plus
200W
Single-phase
100/200VAC
  Z10-20
  Z20-10
  Z36-6
  Z60-3.5
  Z100-2
  Z160-1.3
  Z320-0.65
  Z650-0.32
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 36V
  0 ~ 60V
  0 ~ 100V
  0 ~ 160V
  0 ~ 320V
  0 ~ 650V
  0 ~ 20A
  0 ~ 10A
  0 ~ 6A
  0 ~ 3.5A
  0 ~ 2A
  0 ~ 1.3A
  0 ~ 0.65A
  0 ~ 0.32A
• Programmable power supply
   Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• High 2U
• 200W~800W One Size
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 70 x 84 x 350

Z Plus
Low VoltageZ Plus
High Voltage
Z Plus
400W
Single-phase
100/200VAC
  Z10-40
  Z20-20
  Z36-12
  Z60-7
  Z100-4
  Z160-2.6
  Z320-1.3
  Z650-0.64
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 36V
  0 ~ 60V
  0 ~ 100
  0 ~ 160V
  0 ~ 320V
  0 ~ 650V
  0 ~ 40A
  0 ~ 20A
  0 ~ 12A
  0 ~ 7A
  0 ~ 4A
  0 ~ 2.6A
  0 ~ 1.3A
  0 ~ 0.64A
• Programmable power supply
   Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• High 2U
• 200W~800W One Size
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 70 x 84 x 350
Z Plus
600W
Single-phase
100/200VAC
  Z10-60
  Z20-30
  Z36-18
  Z60-10
  Z100-6
  Z160-4
  Z320-2
  Z650-1
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 36V
  0 ~ 60V
  0 ~ 100
  0 ~ 160V
  0 ~ 320V
  0 ~ 650V
  0 ~ 60A
  0 ~ 30A
  0 ~ 18A
  0 ~ 10A
  0 ~ 6A
  0 ~ 4A
  0 ~ 2A
  0 ~ 1A
• Programmable power supply
   Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• High 2U
• 200W~800W One Size
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 70 x 84 x 350
Z Plus
800W
Single-phase
100/200VAC
  Z10-72
  Z20-40
  Z36-24
  Z60-14
  Z100-8
  Z160-5
  Z320-2.5
  Z375-2.2
  Z650-1.25
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 36V
  0 ~ 60V
  0 ~ 100
  0 ~ 160V
  0 ~ 320V
  0 ~ 375V
  0 ~ 650V
  0 ~ 72A
  0 ~ 40A
  0 ~ 24A
  0 ~ 14A
  0 ~ 8A
  0 ~ 5A
  0 ~ 2.5A
  0 ~ 2.2A
  0 ~ 1.25A
• Programmable power supply
   Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• High 2U
• 200W~800W One Size
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 70 x 84 x 350
Z Plus
option
 
  Z/L
   
• Z Plus 제품 뒷편에 있는 단자를
전면으로 배치할수 있는
옵션입니다.
• Z Plus 제품 구매시 "L"옵션으로
제품구매시 함께 주문 가능합니다.
(주문예 : Z36-12/L)
Z Plus
option
 
  Z-NL100
   
• Z Plus 제품을 19" Rack 형태로
배치하기 위한 옵션.
• 제품 높이 : 2U
• Z Plus 장착 가능수 : 최대 6대
• Z/L 옵션 장착 가능 수 : 최대 4대
Z Plus
option
 
  Z-BP
   
• Z-NL100 19"Rack에 Z+제품 장착시,
남은 공간을 막기 위한
Blank Panel 입니다.
Z Plus
option
 
  Z-WBP
   
• Z-NL100 19"Rack에 Z+/L제품 장착시,
남은 공간을 막기 위한
Blank Panel 입니다.
Z Plus
option
 
  Z-NL200
   
• Z Plus 제품 휴대용 이동식 캐리어
• Z Plus 기준 최대 3대 장착 가능
• Z/L Plus 기준 최대 2대 장착 가능
 
GENESYS series  
제품이미지 시리즈 입력
전압범위
모델명 전압
가변범위
전류
가변범위
제품사양 데이터시트
GENH
750W
Single-phase
100/200VAC
  GENH6-100
  GENH8-90
  GENH12.5-60
  GENH20-38
  GENH30-25
  GENH40-19
  GENH60-12.5
  GENH80-9.5
  GENH100-7.5
  GENH150-5
  GENH300-2.5
  GENH600-1.3
  0 ~ 6V
  0 ~ 8V
  0 ~ 12.5V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 100A
  0 ~ 90A
  0 ~ 60A
  0 ~ 38A
  0 ~ 25A
  0 ~ 19A
  0 ~ 12.5A
  0 ~ 9.5A
  0 ~ 7.5A
  0 ~ 5A
  0 ~ 2.5A
  0 ~ 1.3A
• Programmable Power Supplie
• Half Rack type
• Highest Power Density
available 750W in 1U
• Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 214 x 44 x 436

GENH
GENH/RM GENH
Option
  GENH/RM
   
• Dual unit installation of GENH
• Two GENH750W power supplies
side-by-side in a standard 19" rack
in 1U(1.75")height.
• Saffety : CE, UL
GEN
750W
Single-phase
100/200VAC
  GEN6-100
  GEN8-90
  GEN12.5-60
  GEN20-38
  GEN30-25
  GEN40-19
  GEN60-12.5
  GEN80-9.5
  GEN100-7.5
  GEN150-5
  GEN300-2.5
  GEN600-1.3
  0 ~ 6V
  0 ~ 8V
  0 ~ 12.5V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 100A
  0 ~ 90A
  0 ~ 60A
  0 ~ 38A
  0 ~ 25A
  0 ~ 19A
  0 ~ 12.5A
  0 ~ 9.5A
  0 ~ 7.5A
  0 ~ 5A
  0 ~ 2.5A
  0 ~ 1.3A
• Programmable Power Supplies
• Highest Power Density
available 750W,1500W,2400W in 1U
• Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 422 x 44 x 436

GEN750W
GEN
1500W
Single-phase
100/200VAC
  GEN6-200
  GEN8-180
  GEN12.5-120
  GEN20-76
  GEN30-50
  GEN40-38
  GEN50-30
  GEN60-25
  GEN80-19
  GEN100-15
  GEN150-10
  GEN300-5
  GEN600-2.6
  0 ~ 6V
  0 ~ 8V
  0 ~ 12.5V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 50V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 200A
  0 ~ 180A
  0 ~ 120A
  0 ~ 76A
  0 ~ 50A
  0 ~ 38A
  0 ~ 30A
  0 ~ 25A
  0 ~ 19A
  0 ~ 15A
  0 ~ 10A
  0 ~ 5A
  0 ~ 2.6A
• Programmable Power Supplies
• Highest Power Density
available 750W,1500W,2400W in 1U
• Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 422 x 44 x 436

GEN1500W
GEN
2400W
Single-phase
200VAC

3-phase
200VAC
  GEN8-300
  GEN10-240
  GEN16-150
  GEN20-120
  GEN30-80
  GEN40-60
  GEN60-40
  GEN80-30
  GEN100-24
  GEN150-16
  GEN300-8
  GEN600-4
  0 ~ 8V
  0 ~ 10V
  0 ~ 16V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 300A
  0 ~ 240A
  0 ~ 150A
  0 ~ 120A
  0 ~ 80A
  0 ~ 60A
  0 ~ 40A
  0 ~ 30A
  0 ~ 24A
  0 ~ 16A
  0 ~ 8A
  0 ~ 4A
• Programmable Power Supplies
• Highest Power Density
available 750W,1500W,2400W in 1U
• Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 422 x 44 x 436

GEN2400W
GEN
3300W
Single-phase
200VAC

3-phase
200VAC

3-phase
400VAC
  GEN8-400
  GEN10-330
  GEN15-220
  GEN20-165
  GEN30-110
  GEN40-85
  GEN60-55
  GEN80-42
  GEN100-33
  GEN150-22
  GEN300-11
  GEN600-5.5
  0 ~ 8V
  0 ~ 10V
  0 ~ 15V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 400A
  0 ~ 330A
  0 ~ 220A
  0 ~ 165A
  0 ~ 110A
  0 ~ 85A
  0 ~ 55A
  0 ~ 42A
  0 ~ 33A
  0 ~ 22A
  0 ~ 11A
  0 ~ 5.5A
• Programmable Power Supplie
• Highest Power Density
available 3300W in 2U
• Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 422 x 88 x 442

GEN3300W
GEN
5000W
3-phase
200VAC

3-phase
400VAC
  GEN8-600
  GEN10-500
  GEN16-310
  GEN20-250
  GEN30-170
  GEN40-125
  GEN60-85
  GEN80-65
  GEN100-50
  GEN150-34
  GEN300-17
  GEN600-8.5
  0 ~ 8V
  0 ~ 10V
  0 ~ 16V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 600A
  0 ~ 500A
  0 ~ 310A
  0 ~ 250A
  0 ~ 170A
  0 ~ 125A
  0 ~ 85A
  0 ~ 65A
  0 ~ 50A
  0 ~ 34A
  0 ~ 17A
  0 ~ 8.5A
• Programmable Power Supplie
• Highest Power Density
available 3300W in 2U
• Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 422 x 88 x 442

GEN5000W
GEN
7500W
10000W
3-phase
200VAC

3-phase
400VAC
  GEN7.5-1000
  GEN10-1000
  GEN12.5-800
  GEN20-500
  GEN25-400
  GEN30-333
  GEN40-250
  GEN50-200
  GEN60-167
  GEN80-125
  GEN100-100
  GEN125-80
  GEN150-66
  GEN200-50
  GEN250-40
  GEN300-33
  GEN400-25
  GEN500-20
  GEN600-17
  GEN800-12.5
  GEN1000-10.0
  GEN1250-8.0
  0~7.5V
  0~10V
  0~12.5V
  0~20V
  0~25V
  0~30V
  0~40V
  0~50V
  0~60V
  0~80V
  0~100V
  0~125V
  0~150V
  0~200V
  0~250V
  0~300V
  0~400V
  0~500V
  0~600V
  0~800V
  0~1000V
  0~1250V
  0~1000A
  0~1000A
  0~800A
  0~500A
  0~400A
  0~330A
  0~250A
  0~200A
  0~167A
  0~125A
  0~100A
  0~80A
  0~66A
  0~50A
  0~40A
  0~33A
  0~25A
  0~20A
  0~17A
  0~12.5A
  0~10A
  0~8A
• Programmable Power Supplie
• Highest Power Density
available 10000W, 15000W in 3U
• Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 429 x 132 x 563

GEN7500W
GEN10000W
GEN
15000W
3-phase
200VAC

3-phase
400VAC
  GEN30-500
  GEN40-375
  GEN50-300
  GEN60-250
  GEN80-187.5
  GEN100-150
  GEN125-120
  GEN150-100
  GEN200-75
  GEN250-60
  GEN300-50
  GEN400-37.5
  GEN500-30
  GEN600-25
  GEN800-18.8
  GEN1000-15.0
  GEN1250-12.0
  GEN1500-6.7
  GEN1500-10.0
  0~30V
  0~40V
  0~50V
  0~60V
  0~80V
  0~100V
  0~125V
  0~150V
  0~200V
  0~250V
  0~300V
  0~400V
  0~500V
  0~600V
  0~800V
  0~1000V
  0~1250V
  0~1500V
  0~1500V
  0~500A
  0~375A
  0~300A
  0~250A
  0~187.5
  0~150A
  0~120A
  0~100A
  0~75A
  0~60A
  0~50A
  0~37.5A
  0~30A
  0~25A
  0~18.8A
  0~15.0A
  0~12.0A
  0~6.7A
  0~10.0A
• Programmable Power Supplie
• Highest Power Density
available 10000W, 15000W in 3U
• Built-in RS232C & RS485 interface
• Option : LAN / GPIB / IS420 / IS510
• Warranty : 5years
• Saffety : CE, UL
• Size : 429 x 132 x 563

GEN15000W
 
GENESYS PLUS series  
제품이미지 시리즈 입력
전압범위
모델명 전압
가변범위
전류
가변범위
제품사양 데이터시트
GEN Plus
Half Rack

1000W
1-phase
85~265Vac
  GH10-100
  GH20-50
  GH30-34
  GH40-25
  GH60-17
  GH80-12.5
  GH100-10
  GH150-7
  GH300-3.5
  GH600-1.7
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 100A
  0 ~ 50A
  0 ~ 34A
  0 ~ 25A
  0 ~ 17A
  0 ~ 12.5A
  0 ~ 10A
  0 ~ 7A
  0 ~ 3.5A
  0 ~ 1.7A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
Half Rack
1000W
GEN Plus
Half Rack

1500W
1-phase
85~265Vac
  GH10-150
  GH20-75
  GH30-50
  GH40-38
  GH60-25
  GH80-19
  GH100-15
  GH150-10
  GH300-5
  GH600-2.6
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 150A
  0 ~ 75A
  0 ~ 50A
  0 ~ 38A
  0 ~ 25A
  0 ~ 19A
  0 ~ 15A
  0 ~ 10A
  0 ~ 5A
  0 ~ 2.6A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
Half Rack
1500W
GEN Plus
Half Rack

Option
 
  GH/RM


• 19" rack mounted kit of GH series
• Dual unit installation of GH series
• Two GH1000W or GH1500W
  power supplies side-by-side in
  19" a standard rack in 1U(1.75")height.

GEN Plus
Half Rack
Option
GEN Plus
1000W
1-phase
85~265Vac
  G10-100
  G20-50
  G30-34
  G40-25
  G60-17
  G80-12.5
  G100-10
  G150-7
  G300-3.5
  G600-1.7
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 100A
  0 ~ 50A
  0 ~ 34A
  0 ~ 25A
  0 ~ 17A
  0 ~ 12.5A
  0 ~ 10A
  0 ~ 7A
  0 ~ 3.5A
  0 ~ 1.7A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
1000W
GEN Plus
1700W
1-phase
85~265Vac
  G10-170
  G20-85
  G30-56
  G40-42
  G60-28
  G80-21
  G100-17
  G150-11.2
  G300-5.6
  G600-2.8
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 170A
  0 ~ 85A
  0 ~ 56A
  0 ~ 42A
  0 ~ 28A
  0 ~ 21A
  0 ~ 17A
  0 ~ 11.2A
  0 ~ 5.6A
  0 ~ 2.8A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
1700W
GEN Plus
2700W
1P208
170~256Vac

3P208
170~265Vac

3P400
342~460Vac

3P480
342~528Vac
  G10-265
  G20-135
  G30-90
  G40-68
  G60-45
  G80-34
  G100-27
  G150-18
  G300-9
  G600-4.5
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 265A
  0 ~ 135A
  0 ~ 90A
  0 ~ 68A
  0 ~ 45A
  0 ~ 34A
  0 ~ 27A
  0 ~ 18A
  0 ~ 9A
  0 ~ 4.5A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
2700W
GEN Plus
3400W
1P208
170~256Vac

3P208
170~265Vac

3P400
342~460Vac

3P480
342~528Vac
  G10-340
  G20-170
  G30-112
  G40-85
  G60-56
  G80-42
  G100-34
  G150-22.5
  G300-11.5
  G600-5.6
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 340A
  0 ~ 170A
  0 ~ 112A
  0 ~ 85A
  0 ~ 56A
  0 ~ 42A
  0 ~ 34A
  0 ~ 22.5A
  0 ~ 11.5A
  0 ~ 5.6A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
3400W
GEN Plus
5000W
3P208
170~265Vac

3P400
342~460Vac

3P480
342~528Vac
  G10-500
  G20-250
  G30-170
  G40-125
  G50-100
  G60-85
  G80-65
  G100-50
  G150-34
  G200-25
  G300-17
  G400-13
  G500-10
  G600-8.5
  G1000-5
  G1500-3.4
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 50V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 200V
  0 ~ 300V
  0 ~ 400V
  0 ~ 500V
  0 ~ 600V
  0 ~ 1000V
  0 ~ 1500V
  0 ~ 500A
  0 ~ 250A
  0 ~ 170A
  0 ~ 125A
  0 ~ 100A
  0 ~ 85A
  0 ~ 65A
  0 ~ 50A
  0 ~ 34A
  0 ~ 25A
  0 ~ 17A
  0 ~ 13A
  0 ~ 10A
  0 ~ 8.5A
  0 ~ 5A
  0 ~ 3.4A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
5000W
GEN Plus
7500W
3P208
170~265Vac


3P480
342~528Vac
  G20-375
  G30-250
  G40-188
  G60-125
  G80-94
  G100-75
  G150-50
  G200-37.5
  G300-25
  G600-12.5
  G1000-7.5
  G1500-5
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 200V
  0 ~ 300V
  0 ~ 600V
  0 ~ 1000V
  0 ~ 1500V
  0 ~ 375A
  0 ~ 250A
  0 ~ 188A
  0 ~ 125A
  0 ~ 94A
  0 ~ 75A
  0 ~ 50A
  0 ~ 37.5A
  0 ~ 25A
  0 ~ 12.5A
  0 ~ 7.5A
  0 ~ 5A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
7500W
GEN Plus
10000W
3P208
170~265Vac

3P400
342~460Vac

3P480
342~528Vac
  GSP10-1000
  GSP20-500
  GSP30-340
  GSP40-250
  GSP50-200
  GSP60-170
  GSP80-130
  GSP100-100
  GSP150-68
  GSP200-50
  GSP300-34
  GSP400-26
  GSP500-20
  GSP600-17
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 50V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 200V
  0 ~ 300V
  0 ~ 400V
  0 ~ 500V
  0 ~ 600V
  0 ~ 1000A
  0 ~ 500A
  0 ~ 340A
  0 ~ 250A
  0 ~ 200A
  0 ~ 170A
  0 ~ 130A
  0 ~ 100A
  0 ~ 68A
  0 ~ 50A
  0 ~ 34A
  0 ~ 26A
  0 ~ 20A
  0 ~ 17A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
10000W
GEN Plus
15000W
3P208
170~265Vac

3P400
342~460Vac

3P480
342~528Vac
  GSP10-1500
  GSP20-750
  GSP30-510
  GSP40-375
  GSP50-300
  GSP60-255
  GSP80-195
  GSP100-150
  GSP150-102
  GSP200-75
  GSP300-51
  GSP400-39
  GSP500-30
  GSP600-25.5
  0 ~ 10V
  0 ~ 20V
  0 ~ 30V
  0 ~ 40V
  0 ~ 50V
  0 ~ 60V
  0 ~ 80V
  0 ~ 100V
  0 ~ 150V
  0 ~ 200V
  0 ~ 300V
  0 ~ 400V
  0 ~ 500V
  0 ~ 600V
  0 ~ 1500A
  0 ~ 750A
  0 ~ 510A
  0 ~ 375A
  0 ~ 300A
  0 ~ 255A
  0 ~ 195A
  0 ~ 150A
  0 ~ 102A
  0 ~ 75A
  0 ~ 51A
  0 ~ 39A
  0 ~ 30A
  0 ~ 25.5A
• Built-in LAN/USB/RS232C/RS485
• Isolated analog board interface
• Interface option:GPIB
• UL60950-1 Certified
• Warranty : 5years

GEN Plus
15000W
 
ADG-L series  
제품이미지 시리즈 입력 전압범위
(선택)
모델명 전압
가변범위
전류
가변범위
제품사양 데이터시트
ADG-L
4kW
1Ø 2W+G
187~264Vac
  ADG-L-160-25
  ADG-L-330-12
  ADG-L-330-25-4
  0 ~ 160V
  0 ~ 330V
  0 ~ 330V
  0 ~ 25A
  0 ~ 12A
  0 ~ 25A
• OutPut Power 4kW
• Standard : RS232, RS485, Analog
• Option : Ethemet, USB, GPIB
• 19"Rack type / 3U
• CV / CC / CP modes

ADG-L
4kW
ADG-L
8kW

1Ø 2W+G
187~264Vac

3 Ø 3W+G
187~264Vac

3Ø 4W+G
340~460Vac

  ADG-L-160-50
  ADG-L-330-24
  ADG-L-330-50-8
  ADG-L-660-12
  ADG-L-660-25-8
  0 ~ 160V
  0 ~ 330V
  0 ~ 330V
  0 ~ 660V
  0 ~ 660V
  0 ~ 50A
  0 ~ 24A
  0 ~ 50A
  0 ~ 12A
  0 ~ 25A
• OutPut Power 8kW
• Standard : RS232, RS485, Analog
• Option : Ethemet, USB, GPIB
• 19"Rack type / 3U
• CV / CC / CP modes

ADG-L
8kW
ADG-L
12kW
1Ø 2W+G
187~264Vac

3 Ø 3W+G
187~264Vac

3Ø 4W+G
340~460Vac
  ADG-L-160-75
  ADG-L-330-36
  ADG-L-330-75-12
  ADG-L-500-25
  ADG-L-1000-12
  ADG-L-1000-25-12
  0 ~ 160V
  0 ~ 330V
  0 ~ 330V
  0 ~ 500V
  0 ~ 1000V
  0 ~ 1000V
  0 ~ 75A
  0 ~ 36A
  0 ~ 75A
  0 ~ 25A
  0 ~ 12V
  0 ~ 25A
• OutPut Power 12kW
• Standard : RS232, RS485, Analog
• Option : Ethemet, USB, GPIB
• 19"Rack type / 3U
• CV / CC / CP modes
• Paraller Configuration 24kW(6U)

ADG-L
12kW
 
GXE series  
제품이미지 시리즈 입력
전압범위
모델명 전압
가변범위
전류
가변범위
제품사양 데이터시트
GXE
600W
1-phase
85~265VAC

  GXE600-24/A
  GXE600-48/A


  4.8 ~ 28.8V
  9.6 ~ 57.6V

25A
12.5A
• 시리얼 통신 기능(RS-485)에 의한 전압 전류 제어
• 고효율(95%), 쿨링팬 없는 자연공랭방식, 장수명
• 넓은 가변범위로 CVCC제어 가능
  - CV제어범위 : 20~120%
  - CC제어범위 : 20~100%
• 7 Year Warranty
• 커버 없는 타입/ 커버 있는 타입 (/A옵션)
• 제품높이 ; 41mm(1U 싸이즈)

GXE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
  주식회사 웨스칼코리아
경기도 군포시 용호1로1번길23, 랜드마크타워5층
TEL 031-381-1002    FAX 031-381-1158
WesCal Korea,Ltd.
5F. Landmark Tower,23, Yongho 1-ro 1beon-gil,
Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
TEL 82-31-381-1002    FAX 82-31-381-1158